Promotion & Event

I'M VACCINATED สนับสนุนคนไทย ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

* แสดงบัตรประชาชน และใบรับรองการฉีดวัคซีนตัวจริง หรือประวัติการฉีดวัคซีนในแอพพลิเคชั่น " หมอพร้อม " ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น G ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 20.00 น. *สงวนสิทธิ์ในการเลือก Gift Voucher * ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่า Gift Voucher จะหมด *จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / ตลอดรายการ * เงื่อนไขกิจกรรม เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด * เงื่อนไข Gift Voucher เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด