Blog

Hacked By Mr_K30K

Touched

I’m Chinatown จุดจอดรถแสนสะดวกสบายแห่งย่านเยาวราช  ฝนตกไม่ต้องกลัวเปียก 

.

อากาศที่เปลี่ยนแปลง “แปลงนาม” ที่เปลียนไป

“แปลงนาม” เป็นถนนสายสำคัญที่ตั้งอยู่ในย่านเยาวราชในท้องที่เขตสัมพันธวงศ์ แรกเริ่มเดิมทีถนนแปลงนามนี้มีชื่อว่า “ตรอกป่าช้าหมาเน่า”